Lees voor
Export zaaizaden

Bij de export van zaaizaden naar derde landen is het van groot belang dat de zending vrij is van schadelijke organismen.

1 / 1

In de registers schadelijke organismen in de zaaizaden en codering zaaizaden staat hier meer informatie over. De registers zijn gebaseerd op de bij de NVWA bekende eisen van het ontvangende land. Het is aan de exporterende partij om te verifiëren of dit de meest recente schadelijke organismen/coderingen zijn. Hoewel de NVWA deze documenten op zorgvuldige wijze heeft samengesteld, kan niet worden ingestaan voor de juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Visuele inspecties zaden

Garanties voor de afwezigheid van gereguleerde organismen kunnen gebaseerd zijn op een visuele inspectie van de zaden. Dat kan uiteraard alleen als het plaagorganisme of de symptomen duidelijk zichtbaar zijn op de zaden. Raadpleeg voordat u gaat exporteren de specifieke landeneisen / e-CertNL om te zien of u een visuele inspectie op de zaden kan gebruiken als dekking en om te bekijken voor welke exportlanden een visuele inspectie van de zaden verplicht is.

Voor het aanvragen en de uitvoering van de visuele inspecties zijn onderstaande zaken van groot belang.

Aanmelden visuele inspectie

De exporteur dient bij de planning een dag van te voren door te geven als er partijen zijn die visueel geïnspecteerd moeten worden. En of dit gaat om te exporteren partijen of bulkpartijen. Dan kan hier rekening mee gehouden worden bij het inplannen van de keurmeesters.
Op verzoek van de exporteur kan op voorhand kenbaar gemaakt worden welke partijen in de steekproef zullen vallen. De exporteur. Exporteurs kunnen Inspectielijst-visuele inspectie ZZ.xlsx gebruiken om de partijen aan te geven. Ze kunnen ook een eigen variant gebruiken. Voorwaarde van de eigen variant is wel dat in de lijst dezelfde informatie is opgenomen. Vervolgens stuurt de exporteur de lijst naar planning. Dan vindt interne een beoordeling plaats en krijgt de exporteur te horen welke partijen in de steekproef zullen vallen. De keurmeester inspecteert deze partijen en waarmerkt de lijst voor gezien.
Partijen op de lijst die een visuele partij-inspectie hebben ondergaan, kunnen 365 dagen verstuurd worden naar Australië zonder her-inspectie. Partijen die geen visuele partij-inspectie hebben ondergaan kunnen alleen in de zending waarvoor de aanvraag is gedaan worden verstuurd. In elke volgende zending zal wederom bekeken worden of ze wel of niet in de steekproef visuele partij inspectie vallen.

Als er gekozen wordt voor inspectie van bulkpartijen dan dient de exporteur de resultaten (inspectierapport / inspectielijst e-CertNL) te verwerken in het eigen systeem waarbij de tracking en tracing gewaarborgd en, door keurmeester, controleerbaar moet zijn. De geldigheid van deze dekking is dan 1 jaar. Alle aangeboden partijen worden geïnspecteerd. Deze zaden kunnen 365 dagen geëxporteerd worden op basis van de inspectielijst waar alle partijen aangevinkt zijn.

Samengevat zijn er drie opties en twee voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

BULK = Alle aangeboden partijen worden geïnspecteerd. Deze zaden kunnen 365 dagen geëxporteerd worden op basis van de inspectielijst waar alle partijen aangevinkt zijn.
EXPORT = Van alle partijen die gepland staan om te versturen, maakt Naktuinbouw op basis van een ingevulde inspectielijst vooraf een selectie, geselecteerde partijen worden afgevinkt en alleen die partijen worden geïnspecteerd en alleen van die partijen is er 100% zekerheid dat 365 dagen export kan plaatsvinden (zonder aanvullende visuele partij-inspectie).
PER CERTIFICAAT = Idem aan EXPORT, echter de keurmeester maakt ter plekke de selectie, uit alle te verzenden partijen.(dus niet vooraf)

Voorwaarden

PER CERTIFICAAT = Per fytosanitair certificaat moet er voldaan worden aan de voorwaarde dat 1 op 10 partijen die verstuurd worden (uitgezonderd high risk partijen, zie Landeneisen AU) geinspecteerd zijn in een visuele partij-inspectie.
HIGH RISK = Alle partijen (genoemd in Landeneisen AU) moeten 100% een visuele partij inspectie hebben ondergaan voor verzending (ook deze partijen hebben een geldigheidsduur van inspectie van 365 dagen)

Inspectie

Als gekozen is voor visuele partij inspectie als dekking dient dit 100% uitgevoerd te worden. Alle partijen dienen geïnspecteerd te worden. Bonus malus of 1 op 10 controle is dan niet aan de orde.
De steekproefgrootte is 500 zaden. Is de partij kleiner dan 500 zaden wordt de gehele partij visueel geïnspecteerd. Deze inspectie uitsluitend op naakt zaad uitvoeren. De steekproef mag genomen worden door een monsternemer van het bedrijf of door inspecteur zelf.
De zaden moeten:

  • visueel geïnspecteerd worden, met behulp van loep of (camera) binoculair.
  • grondvrij zijn
  • grondig worden geïnspecteerd op de symptomen (ziekten) of aanwezigheid van plagen van op de handwijzer vermelde organismen (zie Tab 18 08) bijlage Symptoombeschrijvingen voor visuele partij inspectie van zaden.

Khapra beetle (Australië)

Per 28 april 2022 is een visuele inspectie verplicht voor zendingen zaaizaden naar Australië vanwege nieuwe eisen om introductie van de Khapra beetle en andere Trogoderma soorten te voorkomen.