Lees voor
Privacyverklaring

1 / 1

Dit is de privacyverklaring van Naktuinbouw. Hierin leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We respecteren uw privacy. We maken duidelijk welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Uiteraard behandelen we uw persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk.

We leggen u ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons wilt op:

 • Telefonisch: (071) 332 62 62 (maandag tot en met vrijdag van 8.00-17.30 uur)
 • E-mail: via het contactformulier op deze website
 • Post: Naktuinbouw, postbus 40, 2370 AA, 2371 GD Roelofarendsveen

Mevrouw N. van Amerongen is Functionaris Gegevensbescherming van Naktuinbouw. U kunt haar bereiken via e-mail.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Naktuinbouw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze (wettelijke) diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Aanspreekvorm (de heer, mevrouw, X)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Kamer van Koophandel nummer
 • BTW-nummer
 • Inloggegevens mijnNaktuinbouw

Als u zich inschrijft voor een opleiding of training verzamelen wij ook nog de volgende persoonsgegevens:

 • Functie
 • Vooropleiding

Als u solliciteert bij Naktuinbouw verwerken we de volgende aanvullende persoonsgegevens:

 • CV
 • Motivatiebrief

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden. Dit hangt mede af van welke dienst of functionaliteit u gebruikt. Dit doen wij om:

 • uw betaling af te handelen
 • u onze nieuwsbrief (per e-mail) en/of magazine Buitenstebinnen (per post of e-mail) te sturen
 • contact met u op te nemen via telefoon of e-mail om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • uw vragen te beantwoorden of klachten te behandelen via e-mail, per post, telefonisch of via social media
 • u de mogelijkheid te geven een account aan te maken in mijnNaktuinbouw
 • u een SMS te sturen als er storing is in e-CertNL (als u daarvoor uw 06-nr heeft opgegeven)
 • u toegang te verlenen tot de Naktuinbouw Academy voor het geven van opleidingsinformatie en het verstrekken van een digitaal certificaat of bewijs van deelname u te informeren over uw sollicitatie

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Naktuinbouw) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking of wat op grond van de Archiefwet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Naktuinbouw verkoopt uw gegevens niet aan derden.
Wij geven deze alleen aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de NVWA uw gegevens bij ons opvraagt voor onderzoek of rapportage. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst. Zo zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Naktuinbouw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Of u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Naktuinbouw.

U heeft recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen per e-mail.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij wijzen u ook op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Naktuinbouw neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Heeft u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd? Of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact met ons op via e-mail.

Website en portal mijnNaktuinbouw

Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk maken van de inhoud van de website en mijnNaktuinbouw. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade die komt uit de door Naktuinbouw gegeven of door derden aangeboden informatie. Ook niet voor het niet toegankelijk of niet beschikbaar zijn van deze informatie. Hieronder valt onder meer – maar niet uitsluitend – het inbreuk plegen op kwekers-, octrooi- of auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en mijnNaktuinbouw, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten en beelden liggen bij Naktuinbouw en/of bij diegene van wie Naktuinbouw een licentie heeft.

Dit betekent dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming van de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden. Ook mag niets worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of publicatie, zowel in de vorm van een afdruk als in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site (framing) of het koppelen van andere sites aan deze site. Tenzij wij hiervoor vooraf toestemming hebben gegeven.

Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site staan wij niet toe. Tenzij wij u hiervoor vooraf schriftelijke toestemming hebben gegeven.

mijnNaktuinbouw

mijnNaktuinbouw is een extra service voor de bij Naktuinbouw geregistreerde bedrijven. De bewaartermijn van de gegevens, die in deze portal zijn opgenomen, is ten hoogste twee jaar. Daarna tonen wij deze gegevens niet meer. Ze zijn ook als hard copy bij Naktuinbouw niet meer opvraagbaar.

Voor het rassenregistratie- en kwekersrechtonderzoek geldt dat wij uitsluitend de resultaten van onderzoek weergeven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend: de bevoegdheid tot verlenen van kwekersrechten ligt bij de Raad voor plantenrassen.

Login mijnNaktuinbouw

Een gebruiker van mijnNaktuinbouw is verplicht (op verzoek van Naktuinbouw) alle essentiële informatie met betrekking tot de login aan Naktuinbouw te geven. De gebruiker garandeert dat gegeven informatie volledig en correct is. Wijzigingen in deze gegevens worden direct aan Naktuinbouw doorgegeven. De gebruiker staat ervoor in dat zijn login uitsluitend voor persoonlijk gebruik wordt ingezet. De verstrekte login is strikt persoonlijk en mag niet zonder schriftelijke toestemming van de aanbieder aan derden worden overgedragen. De gebruiker is verplicht de login alleen te gebruiken voor het doel waarvoor zij aan de gebruiker is gegeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de logingegevens die door gebruiker worden beheerd.

Cookies die wij gebruiken

Naktuinbouw gebruikt alleen analytische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U hoeft geen toestemming te geven voor deze cookies. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Officiële teksten

Op of via deze site krijgt u toegang tot teksten van Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, die op het werkterrein van Naktuinbouw betrekking hebben. Hierbij geldt dat de publicatie van deze teksten via de website van Naktuinbouw geen bekendmaking vormt in de zin van de Grondwet en/of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen de door de Overheid (waaronder het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) gepubliceerde nationale regelgeving in Staatsblad of Staatscourant heeft een officieel karakter.

Wat betreft genoemde Europese regelgeving is de tekst zoals gepubliceerd in het ‘Publicatieblad van de Europese Unie’ (L-reeks, ISSN 1725-2598) bepalend.

Naktuinbouw maakt wel de keuringsreglementering van Naktuinbouw als bedoeld in artikel 20 van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 bekend.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen publiceren wij op onze website. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor u ze hebt afgegeven.

© 2023 Naktuinbouw