Lees voor
Client Import en TRACES

1 / 1

Client Import

CLIENT Import (NVWA) is een computerapplicatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor het doen van een elektronische vooraanmelding van een zending plantaardig materiaal. De elektronische vooraanmelding biedt de mogelijkheid om partijen bij één elektronisch loket voor Douane en keuringsdienst aan te melden.
Nog voordat de zending daadwerkelijk in Nederland arriveert, zijn alle noodzakelijke gegevens op deze manier bij de controlerende instanties bekend. Op basis daarvan wordt de aanmelder op de hoogte gesteld van de procedure die voor die bepaalde zending geldt. De importeur weet dus al vóór aankomst van de zending of, waar en hoe, wordt gecontroleerd en kan zijn logistieke planning hierop afstemmen. Ook de administratieve afhandeling van importinspecties voor plantaardig materiaal dat in de EU wordt ingevoerd wordt via dit systeem afgehandeld. CLIENT Import maakt voor Naktuinbouw inzichtelijk welke producten er in de zending aanwezig zijn, of deze geïnspecteerd moeten worden en wanneer de inspectie plaatsvindt. Na goedkeuring van de zending maakt CLIENT Import een digitale inklaringscode aan. Deze is nodig voor de douane-inklaring van de goederen. Zonder deze vrijgavecode (dus inspectie) is inklaring niet mogelijk.

Noodprocedure CLIENT Import

Als zich in het systeem of tijdens gegevensuitwisseling tussen systemen een storing voordoet, is elektronische afhandeling niet mogelijk. In dat geval wordt de noodprocedure van kracht. De noodprocedure van CLIENT Import wordt voor de plantaardige sector afgeroepen en afgehandeld door het Kwaliteitscontrolebureau (KCB). Het noodnummer van het KCB is dan ook voor Naktuinbouw-bedrijven het contactpunt. Het noodprocedurefaxformulier moet voorzien zijn van een faxnummer voor terugmelding. De aanvrager moet op het faxformulier duidelijk aangeven onder welke keuringsdienst de inspectielocatie valt.

Reduced Checks

CLIENT Import werkt op basis van risicobenadering (product/ herkomstcombinatie) en steekproeven. Hierdoor is het mogelijk dat bepaalde producten (meestal snijbloemen) niet geïnspecteerd hoeven te worden. Documentcontrole moet echter wel altijd plaatsvinden. Het is daarom van belang de fytosanitaire certificaten van deze ‘vrijgevallen’ zendingen (Reduced Checks) binnen 48 uur naar Naktuinbouw FZI te sturen. Dit geldt uiteraard alleen voor vrijgevallen zendingen die op een Naktuinbouw-locatie geïnspecteerd hadden moeten worden.

TRACES

TRACES staat voor TRAde Control and Expert System. Dit is een computersysteem van de Europese Commissie waarin alle in de EU ingevoerde partijen plantaardig materiaal zijn ingevoerd.

Dit proces start met een vooraanmelding in het systeem door de importeur of aangever. Vervolgens komt de aanvraag binnen bij de NPPO van de ontvangende lidstaat en voeren zij een inspectie uit. De resultaten van deze inspectie komen ook in TRACES. Hiermee is de tracking en tracing van de zending volledig gewaarborgd. In tegenstelling tot veel andere lidstaten wordt de vooraanmelding in Nederland niet handmatig door aangevers in TRACES gezet, maar zorgt een koppeling met CLIENT Import ervoor dat alle data in TRACES komen. Binnen Nederland hebben we dus niet of nauwelijks direct met invoer TRACES te maken.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hoe kan ik gebruik maken van CLIENT Import? Is er ook een webapplicatie van?

CLIENT Import is een softwarepakket wat veelal gekoppeld is aan een douane aangiftesysteem. Er is geen webapplicatie van. Er zijn softwareleveranciers die u kunnen helpen een oplossing te vinden voor uw bedrijf. Aangifte via CLIENT Import (NVWA).

Het gewas dat ik wil importeren staat niet in CLIENT Import vermeld. Hoe kan ik nu de aangifte doen?

Meld het toe te voegen gewas bij de planning. De NVWA beoordeelt dan of dit gewas toegevoegd kan worden. Voor lopende aangifte kunt u dan eenmalig gebruikmaken van de naam van een ander gewas uit dezelfde familie. Dit dient u wel te melden bij de planning, zodat ook de keurmeester op de hoogte is.

Ik heb geen digitale inklaringscode (P2-code) gehad. Wat nu?

Als de zending is goedgekeurd, komt er automatisch een digitale inklaringscode (P2-code) naar de aangever toe. Als dat niet het geval is, kunt u contact opnemen met de planning. Zij kunnen nakijken wat de mogelijke oorzaak is dat de code niet verstuurd is.