Lees voor
Tarieven

De tarieven van Naktuinbouw delen we in volgens de werkzaamheden in Rassenonderzoek, Keuringen en Laboratoriumtoetsen.

1 / 1

Naktuinbouw ontvangt voor haar werkzaamheden géén financiële ondersteuning van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De kosten (het tarief) worden doorberekend volgens het kostenmaker/kostendragersysteem. Naktuinbouw heeft geen winstoogmerk.

Op basis van een kostendekkende keuringsexploitatie stellen de sectorraden jaarlijks de (verplichte) keuringstarieven vast. Geïnde keuringsgelden mogen wij intern niet voor andere doeleinden gebruiken.

Rassenonderzoek
Tarieven Rassenonderzoek 2023

Keuringen
Tarieven Keuringen 2023
Meer weten over berekeningsmethode van fytosanitaire tarieven? Lees de Notitie transparantie tarief.

Laboratoriumtoetsen
Tarieven Laboratoria 2023