Lees voor
Export

1 / 1

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) is verantwoordelijk voor de exportinspecties en voert deze zelf uit. Onder export verstaan wij het versturen van teeltmateriaal vanuit Nederland naar landen buiten de Europese Unie. Wanneer u plantaardige producten vanuit Nederland verhandelt naar derde landen (buiten de EU) spreken we van export.

Wilt u exporteren?

Dan moet u een aantal zaken regelen en moet uw product aan bepaalde eisen (die het ontvangende land stelt) voldoen. In onderstaande pagina's lichten we een aantal zaken toe die van belang zijn bij het exporteren van plantaardig materiaal.

Ook kunt u op onze website veel NVWA-documenten en -registers raadplegen.

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) is verantwoordelijk voor de exportinspecties zoals voorgeschreven in Europese verordening 2016/2031 en de Plantgezondheidswet (Pgw). De keurmeester van Naktuinbouw verricht deze inspecties als onbezoldigd ambtenaar van NVWA. Met export bedoelen wij het versturen van teelt- of plantmateriaal naar landen buiten de Europese Unie. Hiervoor wordt een tarief in rekening gebracht dat is vastgesteld door de Minister van LNV. Naktuinbouw kan in het geval van export ook ambtshalve een beoordeling uitvoeren. De wijze waarop deze keuring wordt uitgevoerd is volgens het Keuringsreglement waarbij de voorschriften op basis van het OECD-verdrag (OECD-Forest Seed and Plant Scheme en OECD-Scheme Rules and Regulations applicable to vegetables) en het UPOV-verdrag (correct rasnaamgebruik, rasidentiteit, raszuiverheid) centraal staan, evenals elementen als bijvoorbeeld voldoende kiemkracht. In het geval van samenloop met de Pgw-exportinspectie worden voor de kwaliteitsaspecten van de zending geen extra kosten in rekening gebracht. Is er geen samenloop of de leverancier heeft in zijn teeltaangifte, dus vóór aanvang van zijn teelt, zijn exportproductie niet afzonderlijk gemeld, dan zal Naktuinbouw de gehele productie in haar reguliere keuring betrekken (conform de meldplicht in artikel 14 van het Keuringsreglement) tegen het gangbare tarief als opgenomen in haar Tarievenlijst. Deze tarieven worden jaarlijks door het bestuur van Naktuinbouw vastgesteld en zijn pas van kracht na goedkeuring van de Minister van LNV. De kosten worden doorberekend volgens het kostenmaker-kostendragerprincipe. Voor de kosten van de keuringen bekijkt u Tarieven Keuringen 2023. Voor de kosten verbonden aan de Pgw-exportinspectie bekijkt u de Regeling tarieven Plantgezondheidswet op de wettenbank van de overheid.

Elektronisch certificeren (e-Phyto)

Het streven was dat Nederland vanaf 1 juli 2022 elektronische fytosanitaire certificaten voor snijbloemen en Gr&Fr zou gaan uitwisselen met het Verenigd Koninkrijk (VK). De NVWA en de keuringsdiensten zijn druk bezig om deze aanpassing van het certificeringsproces in te regelen. De aanpassingen voor het ontvangen van digitale fytosanitaire importcertificaten wordt hierin ook meegenomen. Vanaf 1-7-2022 zou Nederland dan klaar voor elektronische uitwisseling van fytosanitaire certificaten. Nu VK de wijzigingen van 1-7-2022 heeft uitgesteld is het nog niet duidelijk welke gevolgen dat heeft voor de totale implementatie van elektronisch certificeren. Gaat dit proces door of wordt dit ook verplaatst?
Hieronder de veranderingen die zullen plaatsvinden als gevolg van elektronisch certificeren.

Export

Hierbij geldt dat er rondom de exportinspectie niets verandert. Alleen het certificeringsproces wordt anders. Een andere manier van inspecteren is dus niet aan de orde door elektronisch certificeren. Er dient gewoon een exportinspectie uitgevoerd te worden waarna het certificaat wordt gewaarmerkt. Dit gebeurt alleen niet meer door een papieren certificaat te voorzien van handtekening en stempel. Uiteraard kan er ook gekozen worden om op een ander tijdstip het fytosanitair certificaat op afstand te waarmerken als dat logistiek beter past. Er hoeft geen papieren fytosanitair certificaat met de zending mee. Het fytosanitair certificaat wordt elektronisch verstuurd naar de NPPO van het ontvangende land.
De NVWA maakt met derde landen bilaterale afspraken over elektronische uitwisseling van fytosanitaire certificaten. De implementatie vindt dus gefaseerd plaats.

Re-Export

Binnen dit proces zitten de grootste wijzigingen omdat we te maken krijgen met vier stromen.

  • Het importcertificaat is op papier, het re-exportcertificaat wordt elektronisch verstuurd (import=papier / re-export=elektronisch) Het papieren importcertificaat wordt kopie conform gestempeld en kan in de e-CertNL aanvraag geüpload worden en worden toegevoegd aan de aanvraag. Het wordt daarmee een bijlage bij het elektronische fytosanitaire certificaat.
  • Het importcertificaat is elektronisch binnengekomen, het re-exportcertificaat wordt op papier verstuurd (import=elektronisch / re-export=papier) Het elektronische certificaat kan geprint worden en kan op verzoek kopie conform gestempeld worden. Het wordt dan net als het huidige proces bij het papieren fytosanitaire certificaat gevoegd en gaat mee met de zending.
  • Het importcertificaat is elektronisch binnengekomen, het re-exportcertificaat wordt elektronisch verstuurd (import=elektronisch / re-export=elektronisch) Het uiteindelijke doel. Het elektronische certificaat kan opgeroepen worden in e-CertNL (op basis van het nummer, datum en jaar van afgifte en het land van afgifte) en bij de exportaanvraag worden gevoegd.
  • Het importcertificaat is op papier, het re-exportcertificaat wordt op papier verstuurd (import=papier / re-export=papier) Dit betreft de huidige werkwijze.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat zijn de contactgegevens van de andere keuringsdiensten?
Wat is de geldigheid van de voorraadkeuring?

De geldigheid van de voorraadkeuring voor verse planten en plantmateriaal is acht dagen. Voor ingevroren product is dat één jaar.

Waarom valt een bepaalde orderregel niet door (status groen/ akkoord) in CBN vanuit CKB?

Vaak als een orderregel niet op status groen/ akkoord valt in CBN dan zit er een verschil in de productnaam en-of de exporteiskenmerken komen niet overeen. Zaak is om hier goed op te letten. Dit moet één op één overeenkomen in CBN en CKB

Wat wordt verstaan onder voorraad?

Een in voorraad gereedstaande hoeveelheid exportklaar product (bijvoorbeeld potplanten/ snijbloemen/ boomkwekerijproducten/ stekken/ groenten of fruit), die bij elkaar ter inspectie wordt aangeboden. De voorraad product bestaat uit de opgegeven partij(en) in het voorraadregister e-CertNL (dit zijn de orderregels). Deze kunnen gekeurd worden als ze in hal exportklaar staan maar, onder bepaalde voorwaarden, ook in de kas of het compartiment.

Is voorraadkeuring ook mogelijk buiten op het veld?

Momenteel is het alleen toegestaan op planten die klaar staan voor export of binnen in een kas of compartiment. Er wordt gekeken of in de toekomst, onder bepaalde voorwaarden, ook voorraadkeuringen buiten op het veld kunnen worden toegestaan. Zodra hier meer over bekend wordt dit kenbaar gemaakt.

Voor ons zou het beter zijn de producten al in voorraad te laten inspecteren? Is dat mogelijk?

Er is gewerkt aan een regeling die het mogelijk maakt om voorraad te inspecteren en af te boeken via het voorraadkeuringensysteem van e-CertNL. Aanmelden hiervoor kan via het digitale aanvraagformulier. De afspraken worden dan besproken en vastgelegd. Deze voorraadkeuringen moet u wel via het voorraadkeuringensysteem e-CertNL aanvragen.

Er wordt gesproken over 'bepaalde voorwaarden' om aan de erkenningsregeling deel te nemen. Waar moet ik dan aan denken?

De Voorwaarden erkenningsregeling voorraadkeuringen 1.2 gaan vooral over de traceerbaarheid, het gebruik van het voorraadkeuringensysteem e-CertNL en fytosanitaire garanties. Aanvullend worden er afspraken gemaakt over de uitvoering en organisatie van de exportinspectie.

Is deelnemen aan de erkenningsregeling de enige manier om voorraad te laten keuren voor VK?

Ja, alleen door de overeenkomst erkenningsregeling voorraadkeuringen VK aan te gaan is het laten inspecteren van de voorraad mogelijk. Op een andere manier is het niet mogelijk voorraad te laten keuren alles wordt dan per zending/fytosanitair certificaat gekeurd. (uitgezonderd export vaste planten)

Is het gebruik van het voorraadkeuringensysteem van e-certNL de enige manier om de voorraad ter inspectie aan te bieden en af te handelen?

Ja, dat is onderdeel van de voorwaarden. Alleen via dit voorraadkeuringensysteem en e-certNL bomen jonge planten (CBN) is het mogelijk de voorraad te laten inspecteren.

Hoe krijg ik mijn voorraad in het voorraadkeuringensysteem e-CertNL?

De schermen van het voorraadkeuringensysteem zijn vrijwel identiek aan die van de applicatie bomen jonge planten (CBN). Ook hier kunt u handmatig alles invoeren of kiezen voor uploaden vanuit een csv-bestand. Bij aanmelding voor de regeling volgt er een uitleg over de werking van dit systeem.

Moet de exporteur de erkenning aangaan of de eigenaar van de inspectielocatie?

De basis is dat degene die de aanvraag in e-CertNL maakt de houder van de erkenning is. Als de exporteur de erkenning heeft kan hij aangeven waar hij de voorraad gekeurd wil hebben. Maar hij moet wel voor die voorraad aan de algemene voorwaarden kunnen voldoen. Als de inspectielocatie de erkenning heeft moet hij aan de voorwaarden voldoen. Beide is mogelijk. In het voorraadkeuringensysteem kan de aanvrager aangeven wie zijn voorraad mag gebruiken en exporteren.

Een expediteur maakt mijn aanvragen in e-CertNL. Moet deze expediteur dan ook een erkenning hebben?

In dit geval moet de exporteur en de expediteur een erkenning hebben.

Mijn klant zegt dat de landeneisen niet kloppen. Wat nu?

Met opmerkingen van uw klant in het ontvangende land kunnen we niets. Heeft u een officieel schrijven van de NPPO van het ontvangende land? Dan kunt u dit naar de planning sturen. Zij vragen de NVWA dan ernaar te kijken. De NVWA voert mogelijke aanpassingen direct door.

Worden wijzigingen in de regelgeving van een land automatisch verwerkt?

Als deze wijzigingen bekend zijn (gemaakt) bij de NVWA wel. Maar niet alle wijzigingen zijn altijd bekend bij de NVWA. Weet u de wijzigingen wel? Stuurt u dan een officieel schrijven van de NPPO van het ontvangende land of een link naar de betreffende wettekst naar de planning. Zij vragen de NVWA dan ernaar te kijken. De NVWA voert mogelijke aanpassingen direct door.

In de basisnorm sierteelt wordt gesproken over voortkweking en sierdoeleinden. Wat houdt dit in?

Er wordt gesproken van ‘voortkweking’ als het teeltmateriaal betreft. ‘Sierdoeleinden’ wordt gebruikt voor de overige gebruiksdoelen.

In de basisnorm sierteelt wordt gesproken over visueel vrij (voortkweking) en praktisch vrij (sierdoeleinden). Wat is het verschil?

‘Visueel vrij’ wil zeggen dat er geen zichtbare organismen aanwezig mogen zijn. ‘Praktisch vrij’ wil zeggen dat het heel beperkt aanwezig mag zijn. Echter elk land heeft organismen benoemd die voor dat land Q-organismen betreft. Hiervoor geldt een nultolerantie. Deze organismen staan ook op de handwijzer genoemd.

Mijn leverancier staat niet in het in de landeneis genoemde register. Wat nu?

Dan is export van dat product naar de bestemming waarschijnlijk niet mogelijk. In sommige gevallen kan een partij bemonstering en laboratoriumonderzoek nog als alternatief gebruikt worden.

Hoe kan ik, of mijn leverancier, in een register worden opgenomen?

Per type register is de werkwijze iets anders.

a) Registers op basis van veldkeuringen in register:
De leverancier dient bij zijn partijaangifte bij Naktuinbouw (via mijnNaktuinbouw) aan te geven dat hij in het register wil worden opgenomen. Naktuinbouw neemt dit mee tijdens de veldkeuringen en geeft de NVWA door welke bedrijven in het register opgenomen mogen worden.

b) Registers op basis van labtoetsen:
De leverancier dient een exportbemonstering aan te vragen. Op het aanmeldingsformulier kan aangegeven worden of opname in het register een wens is Aanvragen exportbemonstering.

Mijn gegevens in het register zijn niet juist. Waar kan ik die laten aanpassen?

Fouten in het register kunt u melden bij uw bedrijfskeurmeester of bij de planning.

Opname in sommige registers is voor zes maanden. Wordt na die zes maanden automatisch weer een monster genomen?

Nee, dat gebeurt niet automatisch. Bij het aanmelden van de exportbemonstering geeft u aan of Naktuinbouw na de geldigheid automatisch weer een monster moet komen nemen of niet.

Ik wil kerstbomen exporteren naar VK. Kan dat? En wat is er nodig?

Kerstbomen in pot worden gezien als boomkwekerij producten en gezaagde kerstbomen als siertakken (snijbloemen). Kerstbomen in pot zijn dus certificaat- en inspectieplichtig waarvoor soms ook een bijschrijving noodzakelijk is. Voor gezaagde kerstbomen geldt dat als ze onder de 3 meter lengte zijn er geen inspectie- en certificaatplicht geldt. Als straks alle snijbloemen en siertakken certificaat- en inspectieplichtig worden zal dit wel moeten gebeuren.

Hoe wordt omgegaan met het inspecteren van planten met herkomst andere EU-lidstaat?

Als er door het Verenigd Koninkrijk (VK) geen eisen worden gesteld over bijvoorbeeld de teeltomgeving of de teeltomstandigheden, dan worden deze producten gewoon mee-geïnspecteerd. Het enige verschil is dat u in e-CertNL wel moet aangeven wat de juiste herkomst is. Stelt het VK wel eisen over bijvoorbeeld de teeltomgeving of de teeltomstandigheden? Dan moet er een pre-exportcertificaat vanuit de andere lidstaat meegestuurd te worden. Op basis hiervan kan de exportinspectie hier afgerond worden.

Wanneer is een pre-exportcertificaat nodig?

Voor sommige producten heeft het VK eisen op gebieds- of landvrijheid of op de teeltomstandigheden. Die kunnen niet altijd verklaard worden door het exporterende land. Komt het product uit een andere EU-lidstaat? Dan moet er een pre-exportcertificaat opgemaakt worden in het land van teelt. De verklaringen op dit pre-exportcertificaat zijn dan de onderbouwingen voor de afgifte van een fytosanitair exportcertificaat. Het kan gaan om materiaal uit een andere EU-lidstaat via Nederland naar VK, maar ook vanuit Nederland via een andere EU-lidstaat naar het VK.

Welke plantaardige goederen zijn wel/niet inspectie- en certificaatplichtig voor het VK?

Op de website van de NVWA staat het overzichtelijk vermeld.

Hoe zit het met zendingen naar Ierland en Noord-Ierland?

Fytosanitair gezien is er geen grens is tussen Noord-Ierland en Ierland. De goederen worden behandeld als goederen voor de interne markt. Gaan er plantaardige producten via het VK naar Noord-Ierland of Ierland? Dan wordt dit gezien als vrij handelsverkeer en is een EU-plantenpaspoort voldoende. Gaat er handel van Noord-Ierland en Ierland naar het vaste land van het VK? Dan wordt dit als export (en dus import in het VK) gezien. Houd hierbij wel de Douaneregels in acht.

Wat zijn de eisen voor aflevering direct aan de consument in het VK?

Er wordt geen uitzondering gemaakt voor postpakketten geleverd aan consument of handelaren. De producten moeten in alle gevallen aan alle eisen voldoen. Voor de importinspectie moet het materiaal onder andere afgeleverd worden op een geregistreerde plaats van bestemming.

Wat is de status van Plant Health Protected zones (PZ) na de Brexit?

Na Brexit is het VK geen EU-land meer en zijn de beschermde gebieden vervallen. Daarvoor in de plaats stelt het VK eigen eisen aan plantaardig materiaal uit de Europese Unie. Deze zijn verwerkt in de landeneisen en in e-CertNL.

Moeten ook zaden vooraf aangemeld worden in het VK?

Nu moeten zaden van kastanje, paprika, tomaat, aardappel, zonnebloem, alfalfa, uien, prei, pronkboon, snijboon, tuinboon, erwt, koolzaad, mosterd, soja en lijnzaad vooraf aangemeld worden. Op een later moment worden meer zaden certificaatplichtig. De eisen van het VK zijn verwerkt in de landeneisen en e-CertNL. Zie ook de NVWA website.

Waar moeten de importinspecties in het VK plaatsvinden?

Het is mogelijk zendingen te laten inspecteren op de plaats van bestemming (place of destination). De plaats van bestemming moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Op een later moment moeten alle fysieke importinspecties plaatsvinden bij border control posts.

Waar moeten plantaardige producten aan voldoen als ze vanuit het VK geïmporteerd worden?

Het Verenigd Koninkrijk is een derde land en dan gelden de huidige importregels voor de EU. Ook materiaal uit het VK moet hier dan aan voldoen. Het importproces is hier dan ook aan Naktuinbouw-zijde van kracht.

Mogen Xylella fastidiosa waardplanten uit andere landen dan NL, ook naar VK verstuurd worden?

Ja, maar de landen van herkomst moeten wel bepaalde verklaringen aan DEFRA hebben aangegeven. Als ze dat niet hebben gedaan dan is export van deze producten niet mogelijk. Het gaat om de items B2-B3-B4 uit de landeneisen. A phytosanitary certificate may not include the official statement referred to in unless the national plant protection organisation of the country of origin has previously provided the national plant protection organisation of the United Kingdom with written details of the place(s) of production.

Op de site van DEFRA staan de landen vermeld die een verklaring hebben ingediend. Houd dit dus goed in de gaten om problemen te voorkomen.

Gelden voor Jersey en Guernsey ook fytosanitaire eisen?

Ja, voor deze landen gelden ook fytosanitaire eisen. Zie landeneisen.

Wanneer is een zending uit het Verenigd Koninkrijk een retourzending?

Op de website van de NVWA leest u wat onder een retourzending valt. Ook staat er hoe u zo'n retourzending aanmeldt en weer kunt terughalen naar Nederland. Omdat een zending in het VK eerst wordt ingeklaard voordat de zending wordt geinspecteerd is er geen sprake van een retourzending. het betreft dan altijd een exportzending van VK naar de EU. Deze zending zal in de EU dan afgehandeld worden als een reguliere inmportzending. Als de reden van retourzenden een voor de EU gereguleerd organisme (Q of RNQP) is kan de zending helemaal niet teruggestuurd worden, ook niet als exportzending. Het materiaal voldoet dan niet aan de eisen die de EU stelt aan derde landen om materialen te versturen naar de EU.

Waar moet ik rekening mee houden als ik per post/koerier mijn producten verstuur?

Nederlandse bedrijven die na Brexit postpakketjes naar het VK willen sturen, moeten op de eerste plaats rekening houden met het feit dat die pakketjes in Nederland onderworpen worden aan een fytosanitaire inspectie en certificering, wat relatief hoge kosten met zich meebrengt in relatie tot de waarde van zo’n pakket. Daarnaast moeten deze bedrijven in het VK een plaats van bestemming inrichten van waaruit de verdere distributie kan plaatsvinden. Ook voor deze pakketjes geldt de VK-plantenpaspoortplicht.

Wat zijn/worden de eisen met betrekking tot verpakkingshout?

Op de website van de NVWA staan de regels die gelden voor verpakkingsmateriaal van hout. Het VK werkt conform de ISPM 15-eisen.

Welke regels gelden voor het versturen van pakketten naar particuliere kopers? Is er straks een minimum orderbedrag voor de verplichting van een inspectie met certificaat?

Er is ook hiervoor een inspectie en een fytosanitair exportcertificaat nodig. Er komen dus extra stappen in het logistieke proces bij. Dat is niet te voorkomen. Naktuinbouw doet er alles aan om het logistieke en administratieve proces zo simpel mogelijk te houden.

Moeten de producten voor inspectie uit de auto?

De producten moeten bij elkaar staan en inspecteerbaar zijn. Dat lukt dus niet vanuit de auto. Dat moet in een loods met voldoende licht.

In de landeneis en op de handwijzer staat soms dat de naam van het teeltgebied vermeld moet worden. Waar moet dat ingevuld worden?

De naam van het teeltgebied kan op het tabblad orderregel bij de certificaatkenmerken ingevuld worden in het veld "naam kweker" of de productomschrijving. Dan komt het op het certificaat te staan. Het is niet mogelijk het in de bijschrijving opgenomen te krijgen.

Is er een voorbeeld van een csv-bestand voor het VK beschikbaar?

Jazeker, er is een blanco csv VK.csv beschikbaar. Over de werking van csv-upload staat elders op onze site meer beschreven.

Welke IBP productgroep moet ik kiezen voor export naar het VK en waar dient deze code voor?

De IBP productgroep geeft de aard van het product en het type inspectie aan. Het kwalificatiesysteem van Naktuinbouw FZI is hierop gebaseerd. Als het gaat om export naar het VK, kies dan in CBN (bomen jonge planten) en CST (snijbloemen -potplanten) altijd voor 'export sierteelt VK (Brexit)' of 'export voorraadregister compartiment CKB'. Ook als er boomkwekerijmaterialen in de zending zitten. In de voorraadkeuringen-applicaties geldt hetzelfde. Kies hier voor 'export Brexit voorraadregister CKB - CKS'. Hierdoor is voor de planning duidelijk zichtbaar dat het om export naar het VK en/of voorraadkeuring gaat.

Gaat de aanvraag van de inspectie en de opmaak van het fytosanitair certificaat alleen via e-CertNL of kan dit ook anders?

Alle aanvragen moet u via e-CertNL opmaken, zowel voor de inspectie als voor het certificaat. Als u nog geen ervaring hebt met dit systeem, kunt u op onze website veel informatie vinden. Daarnaast bieden we ook trainingen hiervoor aan.

Dit betreft de werkwijze voor een pre-exportcertificaat vanuit Nederland naar een andere EU-lidstaat. Maar wat is de werkwijze voor pre-exportcertificaten vanuit een andere EU-lidstaat naar Nederland?

Dit staat elders op onze site beschreven in het kader van handel van EU-materiaal het Verenigd Koninkrijk.

Is het mogelijk een pre-exportcertificaat aan te vragen voor niet Nederlands materiaal?

Ja, het is mogelijk voor niet-Nederlands materiaal een pre-exportcertificaat op te maken als de benodigde verklaring is gebaseerd op een behandeling, verwerking of toets die in Nederland heeft plaatsgevonden.

De gewenste of noodzakelijke verklaringstekst staat niet tussen de te kiezen verklaringen. Wat nu?

Stuur een mail naar de helpdesk met de gewenste verklaringstekst(en) en om welke product(en) het gaat. Dit wordt voorgelegd aan de NVWA en zij kijken of deze verklaringsteksten toegevoegd kunnen worden aan e-CertNL.

Ik koop mijn producten in een andere EU-lidstaat en verkoop het weer naar een andere EU-lidstaat. Nu vraagt de ontvangende lidstaat een pre-exportcertificaat met een verklaring over de teelt. Ik wil niet dat de mijn ontvangende klant weet waar ik mijn handel heb ingekost. Kan ik een pre-exportcertificaat overzetten naar een NL pre-exportcertificaat?

Nee, een pre-exportcertificaat uit een andere EU-lidstaat kan niet overgezet worden naar een Nederlands pre-exportcertificaat.

Is de opmaak in e-CertNL voldoende of moet er nog aanvullende informatie geleverd worden?

Uit het systeem komt een handwijzer. Daarop staat wat nodig is om de eisen te kunnen dekken. Deze dekkingen toont u tijdens de waarmerking van het pre-exportcertificaat. Een dekking kan ook de fysieke inspectie zijn maar vaak is dat niet nodig.

Is er ook een certificaatmodel (in e-CertNL model 11 genoemd) waar het pre-export certificaat op geprint moet worden?

Nee, het kan op wit A4 papier geprint worden.

Mag er afgeschreven worden op een Nederlands pre-export certificaat?

Nee, het is niet mogelijk om voor een grote partij een pre-export certificaat op te maken en die grote partij in gedeelten af te zetten middels afschrijven op het pre-exportcertificaat. Bij elke zending hoort een pre-exportcertificaat.

Is een inspectie noodzakelijk voor de afgifte van een pre-exportcertificaat?

Nee, dat is afhankelijk van de verklaringen die de exporteur aanvinkt. Deze keuze bepaalt welke dekkingen nodig zijn om aan die eis te voldoen. Meestal is een inspectie niet noodzakelijk en voegt deze niets toe.

Welke verklaring is nodig op het pre-exportcertificaat?

Dit moet de exporteur bij zijn importeur in de EU-lidstaat achterhalen. Welke verklaring heeft de importeur in de andere lidstaat nodig om de zending te exporteren naar het derde land? Er worden geen pre-exportcertificaten afgegeven zonder verklaringen, die hebben namelijk helemaal geen nut en waarde.

Het VK gaat ook een eigen plantenpaspoortsysteem opzetten. Mag ik dan in Nederland al een plantenpaspoort VK aanbrengen?

Nee, in principe mag dat niet. Maar het VK geeft aan dat dit tot nader order wel aangebracht mag worden in een EU-lidstaat. De Engelse overheid heeft aangegeven de uitzonderingsregel te verlengen tot 30 juni 2025 voor producten waarvan op grond van de verpakking duidelijk is dat die bestemd zijn voor de verkoop aan de comsument. Daarna zal deze niet meer verlengd worden.

Voor export vanuit het VK naar de EU geldt dat het EU-plantenpaspoort niet al in het VK aangebracht mag worden.

Is voor de export van Bemisia-waardplanten (pot/kamerplanten van Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander pot/kamerplanten) het plantenpaspoort PZ van toepassing?

Voor alle planten bestemd voor de eindgebruiker van Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Ficus, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander is het zo dat voor het VK de driewekelijkse controle niet meer nodig is. Het moet uit de verpakking en/of bloemontwikkeling duidelijk zijn dat het het bestemd is voor verkoop aan de consument. Voor het VK wordt de compartimentscontrole vervangen door een exportinspectie en een exportcertificaat. Voor handel naar Ierland en Zweden is de driewekelijkse controle wel nog nodig. Als bedrijven echter niet aan de compartimentscontrole willen of kunnen voldoen, is een partij-inspectie een optie om aan de eisen te voldoen. Hiervoor dient een pre-exportcertificaat opgemaakt te worden waarop de dekkingen van deze eisen verklaard worden.

Echter voor teeltmateriaal van Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Ficus, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander geldt dat het VK een eis heeft dat de plaats van productie elke drie weken vrij is bevonden van Bemisia. Dit houdt in dat voor teeltmateriaal van deze producten er aan de eisen van het plantenpaspoort PZ Bemisia moet worden voldaan. zie ook Register beschermde gebieden eisen en coderingen. Dit houdt in dat we bij deze bedrijven wel de compartimentscontrole moeten blijven uitvoeren. Hier is een partij-inspectie geen vervangende mogelijkheid, maar een verplichte aanvulling. Er moet altijd een exportinspectie plaatsvinden. Voor teeltmateriaal uit andere lidstaten geldt dat aangetoond moet worden dat het product aan de eisen voldoet. Dit kan met een officiële verklaring uit de EU-lidstaat (pre-exportcertificaat). Zie ook landeneisen VK sierteelt/boomkwekerij.

Is er meer informatie beschikbaar over het plantenpaspoort VK?

Op de website van de NVWA staat de nodige informatie. Daarnaast deelde het VK ook zelf informatie in een Factsheet Plant Passport.

Wie mag straks VK-paspoorten aanbrengen?

Het VK-plantenpaspoort mag alleen worden gebruikt door bedrijven die in het VK gevestigd zijn en hiervoor van de autoriteiten VK toestemming voor hebben. Het VK-paspoort is een volledig VK-verhaal en geen EU- of Nederlands verhaal.

Moet ik mijn EU-plantenpaspoorten van de producten verwijderen als deze naar VK gaan?

EU-plantenpaspoorten die aangebracht zijn op producten vanuit de EU naar het VK worden verstuurd, hebben in het VK geen officiële status meer. U bent echter niet verplicht om die paspoorten te verwijderen.

Valt de afgifte van een pre-exportcertificaat in de zaden ook, bij deelnemende zaadbedrijven, ook onder bonus-Malus?

Nee, de afgifte van een pre-exportcertificaat valt altijd in de steekproef. Dan worden ook alle onderliggende eisen en dekkingen gecontroleerd.

Een Nederlands bedrijf heeft ook percelen in bv België of Duitsland. Is hiervoor dan een uitzondering?

Hiervoor gelden dezelfde eisen als voor bedrijven die materiaal uit een andere lidstaat laten binnenkomen. Er is een PEC noodzakelijk ook al zijn het eigen percelen.

Is een kopie van een PEC ook toestaan tijdens de exportinspectie?

Er mag een kopie van een PEC worden getoond tijdens de inspectie indien het Fytosanitair Registratie nummer (FRN) van de betreffende kwekerij er op vermeld staat. Staat dit er niet op is een kopie niet geldig. Een kopie PEC is echter slechts twee weken geldig (vanaf waarmerkdatum) en moet de zending begeleiden.

Wordt een digitaal PEC ook geaccepteerd?

Een digitaal PEC wordt gezien als een kopie PEC. zie hierboven.

Is het gebruik van een pre export certificaat noodzakelijk bij het exporteren van producten vanuit andere lidstaten?

Dat is afhankelijk van de eisen die er gelden. Als er eisen zijn over bv de groeiplaats of teeltomstandigheden kan een pre export certificaat noodzakelijk zijn. Dit geeft de handwijzer uit e-CertNL dan ook aan. In veel gevallen zal dit aan de orde zijn. Lees de handwijzer of landeneisen (Groenteplanten, Plantuien/sjalotten en knoflook, sierteelt/boomkwekerij en zaaizaden) dus tijdig goed door. Het pre export certificaat moet dan vanuit de andere EU lidstaat komen en gaat NIET met de zending mee.

Hoe wordt omgegaan met het inspecteren van planten met herkomst andere EU lidstaat?

Als er door VK geen eisen worden gesteld over bijv. de teeltomgeving of de teeltomstandigheden worden deze producten gewoon mee-geïnspecteerd. Het enige verschil is dat in e-CertNL wel moet worden aangegeven wat de juiste herkomst is. Stelt VK wel eisen over bijv. de teeltomgeving of de teeltomstandigheden dan moet er een pre exportcertificaat vanuit de andere lidstaat meegestuurd te worden. Op basis hiervan kan de exportinspectie hier afgerond worden.

Mag er worden afgeschreven van een PEC?

Aantallen afschrijven op een origineel PEC vanuit een andere EU lidstaat mag, maar uitsluitend op het originele PEC en alleen op eigen locatie. Kopie conform stempelen van een PEC is niet mogelijk en ook het omzetten van een PEC naar een NL PEC is niet aan de orde. Afschrijven op een PEC vanuit Nederland naar een andere EU lidstaat mag niet.

Is een PEC ook nodig als materiaal vanuit NL via een andere EU lidstaat naar VK gaat?

Omdat andere EU-lidstaten met dezelfde eisen en dekkingen van VK te maken hebben, kan het voorkomen dat u gevraagd wordt een PEC mee te leveren. U kunt deze opmaken in e-CertNL. Over het opmaken van een pre-exportcertificaat staat op onze site meer informatie.

Is op de handwijzer is zichtbaar als een PEC noodzakelijk is?

Op de handwijzer inspectielijst is dit vermeld. Let hierbij op:

Als herkomst is EU (niet NL) Als in linkerkolom pre-exportcertificaat staat moet deze worden aangeleverd

Is er een makkelijke manier om te zien voor welke producten een PEC nodig is en welke verklaring erop moet komen?

Ter onderbouwing/verduidelijking is er een overzicht PEC eisen voor VK . Hierin staat voor de sierteelt en boomkwekerij welke producten er een PEC nodig hebben en wat erop vermeld moet worden.

Moet er altijd nog een exportinspectie plaatsvinden als er een PEC aanwezig is?

Men kan er ook in de andere EU lidstaat ook voor kiezen om de partij daar volledig voor VK te laten keuren. Op het PEC moet dat wel heel duidelijk vermeld worden. Er moet op staan dat het aan alle eisen voor VK voldoet, en welke keuzes er voor welke organismen zijn gemaakt. Dan is een inspectie aan onze kant (van deze producten) niet meer noodzakelijk. Let wel dan is het PEC maar twee weken geldig omdat dit ook de andere eisen (dan gebied-land-teeltomstandigheden) afdekt.