Lees voor
Bosbouwkundig teeltmateriaal

1 / 1

Bosbouwkundig teeltmateriaal moet bij het in de handel brengen in de EU voldoen aan bepaalde eisen. Deze eisen staan beschreven in EU Richtlijn 1999/105/EG betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal

Aanvullend staan voorwaarden beschreven in het Keuringsreglement en beleidsregels Naktuinbouw. De plantgezondheidseisen zijn altijd van toepassing.

Als materiaal niet gebruikt wordt als bosbouwkundig teeltmateriaal dan moet dat materiaal voldoen aan de eisen voor sierteeltgewassen.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is het land van oorsprong bij zaden?

Achter letter 'D' komt de tweeletter-code van het land van oorsprong: een EU-lidstaat of een derde land. We spreken over een derde land als het materiaal van buiten EU is geïmporteerd. Vermeld de letters NL als het een Nederlands product is.

Komt het materiaal uit meerdere landen? Dan noteert u deze allemaal bij 'D', gescheiden door een komma. Om te controleren welke code u voor welk land moet gebruiken, raadpleegt u de Landenlijst ISO-code van de NVWA.

Wat moet ik doen als ik Fagus of Carpinus wil uitzaaien met beoogd gebruiksdoel bosbouwkundig teeltmateriaal?

Dan moet er een inzameldocument (eigen inzameling) of een leveranciersdocument NBBK aanwezig zijn.

Koopt u zaad in uit andere EU-landen? Dan moet er een document bij dit zaad te zijn wat aangeeft dat het voor niet-bosbouwkundige doeleinden is. Kiest u ervoor om Fagus en Carpinus voor NBBK op te zetten? Dan maakt u tijdens de administratieve controle aantoonbaar dat het materiaal wat u kweekt ook daadwerkelijk verkocht wordt voor haag.

Hoe vraag ik een verklaring aan voor mijn boomkwekerijgewas?

Met dit formulier vraagt u een verklaring aan voor uw boomkwekerijgewas.

Welke gewassen moeten aan de voorwaarden voor bosbouwkundig teeltmateriaal voldoen?
 • Abies alba, Abies cephalonica Loud.
 • Abies grandis Lindl.
 • Abies pinsapo Boiss.
 • Acer platanoides L.
 • Acer pseudoplatanus L.
 • Alnus glutinosa Gaertn.
 • Alnus incana Moench.
 • Betula pendula Roth
 • Betula pubescens Ehrh.
 • Carpinus betulus L.
 • Castanea sativa Mill.
 • Cedrus atlantica Carr.
 • Cedrus libani A. Richard
 • Fagus sylvatica L.
 • Fraxinus angustifolia Vahl.
 • Fraxinus excelsior L.
 • Larix decidua Mill.
 • Larix x eurolepis Henry
 • Larix kaempferi Carr.
 • Larix sibirica Ledeb.
 • Picea abies Karst.
 • Picea sitchensis Carr.
 • Pinus brutia Ten.
 • Pinus canariensis C. Smith
 • Pinus cembra L.
 • Pinus contorta Loud.
 • Pinus halepensis Mill.
 • Pinus leucodermis Antoine
 • Pinus nigra Arnold
 • Pinus pinaster Ait.
 • Pinus pinea L.
 • Pinus radiata D. Don
 • Pinus sylvestris L.
 • Populus spp. en kunstmatige hybriden van die soorten
 • Prunus avium L.
 • Pseudotsuga menziesii Franco
 • Quercus cerris L.
 • Quercus ilex L.
 • Quercus petraea Liebl.
 • Quercus pubescens Willd.
 • Quercus robur L.
 • Quercus rubra L.
 • Quercus suber L.
 • Robinia pseudoacacia L.
 • Tilia cordata Mill.
 • Tilia platyphyllos Scop
Kan ik niet-bosbouwkundig teeltmateriaal ook onder dezelfde voorwaarden verhandelen?

Elke lidstaat kan toestemming geven voor bepaalde soorten om materiaal in passende hoeveelheden in de handel te brengen voor niet-bosbouwkundig teeltmateriaal (NBBK). Nederland geeft toestemming voor Fagus en Carpinus. Dit zijn gewassen die veel voor haagaanplant gebruikt worden.

Waar kan ik EU Richtlijn 1999/105/EG vinden?

De actuele versie van de Europese Unie wet- en regelgeving vindt u op Eur-lex.europa.eu. Om de juiste informatie te vinden, zoekt u met de naam of het nummer van de wet- of regelgeving op deze website.

Waar kan ik het Keuringsreglement en beleidsregel vinden?

Het Keuringsreglement en beleidsregel voor Nederland ligt vast in de Zaaizaad- en plantgoedwet. De actuele versie van de Nederlandse wet- en regelgeving vindt u op wetten.nl. Om de juiste informatie te vinden, zoekt u met de naam van de wet- of regelgeving op deze website.

Hoe kan ik mij aanmelden dat ik voornemens ben boomzaden te verzamelen?

Voorgenomen inzamelingen geeft u op via mijnNaktuinbouw. Lees in de Handleiding Bosbouwkundig teeltmateriaal hoe dit werkt. Alleen voor vooraf aangemelde partijen zaden kunnen wij een officieel herkomstdocument (basiscertificaat) opmaken. Dat document heeft u nodig om de zaden te kunnen verkopen of uit te zaaien.

Hoe gaat het inzamelen van boomzaden precies?

In de Circulaire zaadinzameling 2022 staat waar, wat, hoe en wanneer er geraapt mag worden. Ook is beschreven welke documenten en etikettering noodzakelijk is.

Welke informatie moet ik aan Naktuinbouw verstrekken om keuring op de voorwaarden aan bosbouwkundig teeltmateriaal mogelijk te maken?

Voor iedere perceel/partijopgave opgave voor gewaskeuring is de volgende informatie nodig:

 • partij/bed nummer
 • aantal
 • kg uitgezaaid
 • geslacht/ soort
 • aantal bedden
 • lengte bedden
 • leeftijd
 • basiscertificaatnummer
 • herkomst
 • Certificering ja/nee
Waaruit bestaat de keuring door Naktuinbouw?

Tijdens een keuring kijkt uw Naktuinbouw-keurmeester naar de aantallen geplant/gezaaid op basis van tellen/schattingen. U heeft een labeling/goed kwekerijboek van de partijen die u heeft opgeven voor de keuring. Ook controleert de keurmeester de aanwezigheid van de certificaten van het uitgezaaide of geplante materiaal.

In de loods / kuil en bij levering moeten de partijen voorzien zijn van een etiket. Hierop staan minimaal deze gegevens:

 • Soort
 • Basiscertificaatnummer
 • Herkomstgebied
 • Partijnummer
Hoe verkrijg ik een leveranciersdocument voor bosbouwkundig teeltmateriaal?

Voor het maken of laten maken van leveranciersdocumenten bent u vrij in uw keuze. Dit mag u zelf doe; via uw huisdrukker, toeleverancier of via mijnNaktuinbouw. Let op: de documenten die u zelf maakt of laat maken, moeten vooraf door Naktuinbouw geautoriseerd zijn.

Wat moet ik op de verzendlijst zetten?

Op de verzendlijst moet de staan: “tenzij anders aangegeven, zijn de planten op deze lijst, die onder de richtlijn (1999/105/EC) vallen, niet bedoeld voor bosbouwdoeleinden”

Wordt er materiaal verkocht aan bijvoorbeeld spillenkwekers voor opzet van onderstammen? Dan kan dit ook zonder leverancierscertificaat geleverd worden mocht de afnemer hier geen behoeft aan hebben. Partijen hebben dan wel een onderliggend basis/leverancierscertificaat op het bedrijf van de leverancier.

Welke documenten heb ik nodig bij het in het verkeer brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal (BBK)?

Basiscertificaat:
Deze wordt afgegeven door Naktuinbouw voor Zaad en Stek Richtlijn- niet richtlijn soorten (conform de richtlijn 1999/105/EG)

Leverancierscertificaat:
Dit is een begeleidend certificaat voor zaad en planten. Het basiscertificaatnummer is leidend. Dit certificaat is een document van de leverancier.

Welke documenten heb ik nodig bij het in het verkeer brengen van Niet-bosbouwkundig teeltmateriaal (NBBK)?

Inzameldocument NBBK:
Dit wordt afgegeven door Naktuinbouw. Inzameling voor NBBK dient in het programma SPB te worden ingevoerd. Naktuinbouw geeft hier goed- of afkeuring voor.

Leveranciersdocument NBBK:
Dit is het document dat gebruikt wordt als zaden worden verhandeld.