Lees voor
Import

1 / 1

Naktuinbouw voert fytosanitaire importinspecties uit namens de NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit). Onder import verstaan wij het binnenbrengen van teeltmateriaal vanuit derde landen (buiten de EU) binnen de EU.

Wilt u importeren?

Dan moet u een aantal zaken regelen en moet uw product aan bepaalde eisen (die de EU stelt) voldoen. Hieronder lichten we een aantal zaken toe die van belang zijn bij het importeren van plantaardig materiaal.
Ook kunt u hier veel NVWA-documenten raadplegen.

Importregistratie

Importeurs kunnen zich laten registreren bij de NVWA.
Het kan daarbij belangrijk zijn om een Kamer van Koophandel-nummer bij de hand te houden. Na registratie door de NVWA kan Naktuinbouw over uw gegevens beschikken. Wanneer er gekozen wordt voor het uitvoeren van een importinspectie op eigen locatie, dan moet een erkenning van de importlocatie worden aangevraagd. Een erkende importlocatie kan aan een geregistreerde importeur worden gekoppeld. De importeur wordt dan inspectielocatiehouder. Deze locatie moet ook worden opgenomen in de Douanevergunning van de aangever die voor u de importaangiften bij de Douane doet.
Als u alleen importeert, dan hoeft u zelf niet geregistreerd te zijn bij Naktuinbouw. Uw aangever is de opdrachtgever tot de importinspectie en ontvangt van ons de facturen voor de importinspectie. Uw aangever dient uiteraard wel geregistreerd te zijn bij Naktuinbouw

Elektronisch certificeren (e-Phyto)

Het streven was dat Nederland vanaf 1 juli 2022 elektronische fytosanitaire certificaten voor snijbloemen en Gr&Fr zou gaan uitwisselen met het Verenigd Koninkrijk (VK). De NVWA en de keuringsdiensten zijn druk bezig om deze aanpassing van het certificeringsproces in te regelen. De aanpassingen voor het ontvangen van digitale fytosanitaire importcertificaten wordt hierin ook meegenomen. Vanaf 1-7-2022 zou Nederland dan klaar voor elektronische uitwisseling van fytosanitaire certificaten. Nu VK de wijzigingen van 1-7-2022 heeft uitgesteld is het nog niet duidelijk welke gevolgen dat heeft voor de totale implementatie van elektronisch certificeren. Gaat dit proces door of wordt dit ook verplaatst?
Hieronder de veranderingen die zullen plaatsvinden als gevolg van elektronisch certificeren.

Sommige derde landen gebruiken nu al elektronische certificaten voor zendingen naar de EU. Indien een land toestemming heeft van de EU, dan kunnen onze keurmeesters dit certificaat digitaal oproepen in ons systeem. De aangever kan in zijn CLIENT import aangifte het digitale fytosanitaire certificaat aan de aangifte koppelen op basis van het nummer, datum en jaar van afgifte en het land van afgifte. Er is dan geen papieren certificaat meer nodig bij de zending. De verdere afhandeling van de inspectie verandert niet. De afhandeling van het kopie conform maken van het elektronische certificaat staat hieronder bij re-export beschreven.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Ik heb het certificaat nog in mijn bezit, maar het is toch foutief ingevuld

Dit certificaat kunt u omruilen voor een nieuw certificaat. Maak op gebruikelijke wijze een nieuw (juist) certificaat op en vraag een inspectie aan. Geef tijdens de inspectie het oude foutieve certificaat en het nieuwe certificaat aan de keurmeester. De keurmeester neemt het oude in en waarmerkt het nieuwe. Let wel op de geldigheid van een certificaat.

Ik heb geen gestempeld sjabloon ontvangen, krijg ik deze nog? De keurmeester vraagt hier namelijk altijd om.

Nee, deze ontvangt u niet. De documenten die u gewend was te ontvangen zijn ingeruild voor één goedkeuringsbrief. Alleen als uw fytosanitair certificaat niet in e-CertNL is aangevraagd, ontvangt u nog een gestempeld sjabloon.

Mijn aanvraag is afgekeurd, moet ik deze nu opnieuw indienen?

Ja, wij proberen zoveel mogelijk deze situatie te voorkomen en met u samen te werken zonder uw aanvraag af te keuren. Mocht dit echter wel het geval zijn, moet u uw aanvraag opnieuw doen.

Kan ik meerdere vervangende certificaten in één keer aanvragen?

Nee, dat kan niet. Voor elk certificaat moet u een aparte aanvraag indienen.

Mijn reden voor de aanvraag staat niet genoemd tussen de keuzes, wat betekent dit voor mijn aanvraag?

U kunt zelf uw reden specificeren in het vrije tekstveld. Als het voor ons niet duidelijk is, nemen we contact op met u.

Wat moet ik regelen om zelf mijn plantenpaspoort aan te mogen brengen?

Let op, alleen een plantenpaspoort autoriseren is niet voldoende. Lees: Wat is een plantenpaspoortautorisatie? voor alle voorwaarden.

Voor het zelf aanbrengen van een plantenpaspoort kan Naktuinbouw u autoriseren. Vul het formulier Bedrijfsautorisatie plantenpaspoort digitaal in en stuur het ons per e-mail toe. Zorg ervoor dat u de juiste voorbeelden van de gebruikte plantenpaspoort uitingen (bv. hoes, steeketiket, etc.) als bijlagen meestuurt. Dit mag een foto zijn van de vorm waarin u het plantenpaspoort gaat gebruiken. Zorg ervoor dat deze duidelijk in beeld zijn. Zo kunnen wij de gegevens van het plantenpaspoort controleren. Ook moet het duidelijk zijn op welke producten u het plantenpaspoort gaat gebruiken. Bijvoorbeeld een foto van het steeketiket, tray of hoes.

Gebruikt u plantenpaspoorten die hetzelfde zijn, maar is alleen de botanische naam (bij A) anders? U hoeft dan niet elke naam aan ons voor te leggen. Controleert u dan zelf of de naam die u wilt gaan gebruiken juist is. Hiervoor gebruikt u de database Searchplant

U wordt door Naktuinbouw geautoriseerd na het doorlopen van de volgende stappen :

 1. Verificatie van de door u opgegeven informatie bij de aanvraag
 2. De keurmeester uw bedrijf heeft bezocht en heeft geconstateerd dat u aan alle voorwaarden voldoet
 3. Beoordeling van de plantenpaspoort voorbeelden die u wilt gaan gebruiken

Voor het volledig invullen van de autorisatie is ook het fytosanitair registratienummer en het Naktuinbouw relatienummer nodig. Zorg er dus voor dat u deze klaar hebt liggen.

Wordt alle data op elektronische certificaten nu ook direct gecodeerd en geharmoniseerd (SAD)?

Nee, dat is iets wat internationaal geregeld moet worden en iets dat langere tijd in beslag zal nemen. Staat volledig los van dit traject van e-phyto.

Waar kan ik meer beleidsachtige informatie vinden?

Zie hiervoor de website van de NVWA.

Wat is een elektronisch fytosanitair certificaat?

Een elektronisch certificaat is een gegevensbestand (bijvoorbeeld in XML) dat fytosanitaire garanties van een bepaalde zending planten of plantaardige producten bevat. Dit gebeurt volgens internationale normen die betrekking hebben op:

 • de indeling van het bestand
 • de beveiliging van het bestand
 • de echtheidskenmerken van het bestand

Een pdf (van een papieren certificaat) is geen elektronisch certificaat, we spreken dan van een gedigitaliseerd certificaat.

Hoelang blijven elektronische importcertificaten oproepbaar?

De Europese Commissie heeft de verzekering gegeven dat certificaten beschikbaar blijven, ook als het certificaat na tien jaar nog nodig is. Ook nationaal wordt onderzocht hoe we certificaten - waarvoor dat nodig is - lange tijd beschikbaar kunnen houden. Bijvoorbeeld op basis van labeling van productsoort, waarbij certificaten van bijvoorbeeld hout of zaaizaden een langere bewaartermijn krijgen dan snijbloemen.

Is een geprinte versie van een e-phyto ook geldig?

Een e-phyto kan in een leesbare vorm worden weergegeven om te worden afgedrukt. Zo’n afdruk is echter pas een geldig certificaat als deze is voorzien van een waarmerkstempel en handtekening van een bevoegd fytosanitair inspecteur. Tijdens de importinspectie kan de keurmeester het elektronische fytosanitaire certificaat controleren.

Waarom is de opmaak van een print van een e-phyto anders dan de papieren versie? Accepteren andere landen het wel?

Ieder land kan op zijn eigen wijze leesbare afdrukken van elektronische certificaten maken, maar deze moeten altijd voldoen aan de internationale normen, met een vastgestelde volgorde van de verschillende tekstvakken.

De afdruk van het elektronische certificaat in Nederland is de weergave uit ons nationale systeem. De afdruk ziet er anders uit dan bijvoorbeeld een pdf uit Traces NT of een pdf uit het land van export. Echter, al deze (licht) verschillende weergaven moeten allemaal voldoen aan de internationale standaarden.

Gaat alles ineens over naar elektronisch certificeren?

Nee, dat gaat gefaseerd. In de overgangsperiode lopen er dus enige tijd twee processen naast elkaar. De huidige papieren en de elektronische. Dat is helaas niet te voorkomen. Elektronische fytosanitaire certificaten vervangen papieren certificaten. Landen kunnen er dus voor kiezen om alleen nog elektronische certificaten te versturen naar landen die dat accepteren.

Wat als er storing is in één van de schakels in het elektronische systeem?

De NVWA en de keuringsdiensten stellen noodprocedures op in geval van storingen.

Moeten we in VK het elektronische certificaat uploaden in het systeem van DEFRA?

Dit is aan DEFRA hoe ze dit inregelen.

Het elektronische certificaat wordt rechtstreeks verzonden naar de fytosanitaire autoriteiten van het VK. Het ligt voor de hand dat de importeur in het VK wel bepaalde gegevens van het Nederlandse elektronische certificaat moet opgeven in zijn aangifte in het systeem van de fytosanitaire autoriteiten zodat het juiste certificaat bij de (aangifte van) de juiste zending terecht komt. Een Nederlandse exporteur moet dus de gegevens van het elektronische certificaat zenden aan de importeur in het VK.

Kan de aangever (degene die de inklaring doet) inzicht krijgen in de elektronische certificaten of in TRACES die zijn binnengekomen?

Op basis van een aantal kenmerken kan/moet de aangever in CLIENT import de aangifte koppelen aan het elektronische certificaat. TRACES is voor ons helemaal geen partij. De gegevens uit CLIENT import gaan automatisch naar TRACES (TNT) toe. Wij doen in Nederland niets in TNT zelf. Ook een CHED is voor import in Nederland niet van toepassing dat is alleen aan de orde als het via een andere EU-lidstaat binnenkomt.

Als er overeenstemming is met een land, is het een kwestie van 'de knop omzetten'? Of zit daar dan eerst nog heel (elektronisch) proces aan vast?

Nee, dat hele proces zijn we nu aan het inregelen. Als het voor één land kan, kan het ook voor alle andere landen. Het is dan dus een kwestie van 'de knop omzetten'.

Er is verschil van mening/inzicht over EU-regelgeving tussen Nederland en het verzendende land. Wat kan ik hieraan doen?

Nederland heeft in de meeste landen een landbouwraad zitten. Zij kunnen u waarschijnlijk verder helpen.

Is een digitaal certificaat uit een derde land voldoende? Voldoet dit?

In sommige gevallen kan dit voldoen. Zie website NVWA.

Wat doe ik met fytosanitaire certificaten van producten die niet geïnspecteerd zijn?

Let op! Als er sprake is van inspectieplicht, dan moet er altijd inspectie plaatsvinden. Enige uitzondering is producten die vallen onder reduced checks. Het gaat dan om import van snijbloemen uit bepaalde bestemmingen. Als het gaat om producten waarvoor vanaf 14 december 2019 een fytosanitair certificaat verplicht is zonder bijzondere eisen zijn er twee opties:

 • De zending valt in de steekproef van 1%-inspectie Na afloop van de inspectie wordt het fytosanitaire certificaat ingenomen
 • De zending valt buiten de steekproef

Het fytosanitair certificaat bewaart u minimaal drie jaar in uw administratie. U hoeft het document dus niet in te sturen naar de keuringsdienst. De NVWA kan komen controleren of u aan de bewaarplicht voldoet.

Mijn zending is vastgelegd omdat het fytosanitair certificaat niet juist was. Mag ik wel over de zending beschikken?

Nee, als een zending is vastgelegd mag u niet over de zending beschikken. Is de zending vastgelegd omdat er uitsluitend een (juist ingevuld) kopie van het fytosanitair certificaat afwezig was bestaat wel de mogelijkheid een vrijgave op kopie aan te vragen Onder bepaalde voorwaarden krijgt u dan toestemming om wel over de zending te kunnen beschikken.

Naktuinbouw geeft aan dat de bijschrijving niet juist is. Ik kan pas een nieuw fytosanitair certificaat aanvragen in het land van verzending als ik het originele fytosanitair certificaat inlever. Maar dat heeft Naktuinbouw ingenomen tijdens de inspectie. Wat nu?

Naktuinbouw kan het fytosanitair certificaat in dit soort gevallen aan u teruggeven om een nieuw juist fytosanitair certificaat aan te vragen.

Wat moet ik doen als ik producten ontvang met een fytosanitair certificaat?

Allereerst controleert u of er sprake is van inspectieplicht. Gebruik hiervoor het register Certificaat- en inspectieplichtige producten bij import (NVWA).

Komt uw product voor in dit register, dan meldt u uw product aan in CLIENT Import.

Welke controle komt er voor producten waarvoor wel een fytosanitair certificaat nodig is, maar er geen eisen zijn of inspectie voor nodig is?

In de loop van 2020 wordt voor deze producten 1% van de zendingen geïnspecteerd. Er wordt dan gecontroleerd of het fytosanitair certificaat aanwezig is en of er geen schadelijke organismen aanwezig zijn. Het fytosanitair certificaat wordt door de keurmeester ingenomen, maar u kunt de keurmeester vragen om een copy-conform ten behoeve van re-export.

Hoe kan ik gebruik maken van CLIENT Import? Is er ook een webapplicatie van?

CLIENT Import is een softwarepakket wat veelal gekoppeld is aan een douane aangiftesysteem. Er is geen webapplicatie van. Er zijn softwareleveranciers die u kunnen helpen een oplossing te vinden voor uw bedrijf. Aangifte via CLIENT Import (NVWA).

Het gewas dat ik wil importeren staat niet in CLIENT Import vermeld. Hoe kan ik nu de aangifte doen?

Meld het toe te voegen gewas bij de planning. De NVWA beoordeelt dan of dit gewas toegevoegd kan worden. Voor lopende aangifte kunt u dan eenmalig gebruikmaken van de naam van een ander gewas uit dezelfde familie. Dit dient u wel te melden bij de planning, zodat ook de keurmeester op de hoogte is.

Ik heb geen digitale inklaringscode (P2-code) gehad. Wat nu?

Als de zending is goedgekeurd, komt er automatisch een digitale inklaringscode (P2-code) naar de aangever toe. Als dat niet het geval is, kunt u contact opnemen met de planning. Zij kunnen nakijken wat de mogelijke oorzaak is dat de code niet verstuurd is.

Hoe maak ik in e-CertNL duidelijk dat het om een vervangend certificaat gaat?

Kopieer de aanvraag van het te vervangen certificaat. Voer eventueel de wijzigingen door, sla die op en open op tabblad ‘documenten’ keuzevelden. Voer hier het certificaatnummer en de waarmerkdatum van het te vervangen certificaat in.

Ik heb een erkende inspectielocatie. Kan ik hiervan gebruik blijven maken?

Ja. U kunt in ieder geval tot 31 december 2020 onder de huidige voorwaarden gebruikmaken van uw erkende inspectielocatie.

Waar moet ik rekening mee houden als ik mijn importzending wil verleggen naar mijn erkende inspectielocatie?

Voor het verleggen van zendingen binnen Nederland verandert er voorlopig niets aan de werkwijze. Op ICT-gebied is er wel een aanpassing. Uw aanvraag in CLIENT Import wordt doorgestuurd naar TRACES. Dit gaat automatisch en hier merkt u niets van

Waar moet ik rekening mee houden bij het verleggen vanuit of naar een andere lidstaat?

De zendingen waarvan de inspectie verlegd wordt naar een andere lidstaat moeten voorzien zijn van een Europees fytosanitair vervoersdocument (M99-formulier). Een zending vanuit een andere lidstaat ontvangt u met een Europees fytosanitair vervoersdocument of een CHEDD. In de andere lidstaat wordt in ieder geval een document- en overeenstemmingscontrole gedaan. Dat is vergelijkbaar met de huidige document- en omvangscontrole (= identiteitscontrole). Aanvullend doet u in Nederland een aanvraag in CLIENT Import voor een materieelonderzoek ofwel een fysieke inspectie. Natuurlijk is het ook mogelijk dat alle controles in de andere lidstaat worden gedaan. Met het Europees fytosanitair vervoersdocument of de CHEDD kunt u dan aangifte doen bij de Douane.

Wat als de aangever de inspectie voor materiaal 2019/829 toch aanvraagt op een locatie van Naktuinbouw?

Naktuinbouw zal de aanvraag afkeuren en de kosten voor het eventuele inspectiebezoek in rekening brengen. De aangever dient een nieuwe en juiste aangifte te maken voor de goede locatie zodat de NVWA op de hoogte is.

Wat staat er op het plantenpaspoort?

De formats van de paspoorten vloeien voort uit uitvoeringsverordening 2017/2313/EU.
De gepresenteerde formats zijn voorbeelden waaraan een plantenpaspoort moet voldoen. In deel A van de bijlagen van 2017/2313/EU staan voorbeelden van gewone plantenpaspoorten. De geest van de wet is dat de paspoorten de informatie bevatten die in de verordening wordt vermeld en dat paspoorten in de praktijk bij deze lay-outs aansluiten.
Dit zijn de vaste elementen op het plantenpaspoort:
• in de linkerbovenhoek: de EU-vlag (in kleur of zwart-wit)
• in de rechterbovenhoek: het woord Plant Passport

 • Eventueel mag voor Plant Passport, Plantenpaspoort worden toegevoegd gescheiden door een forward slash (/)
  Dus: Plantenpaspoort / Plant Passport

• 'A' + botanische naam
• 'B' + ISO-code lidstaat, koppelteken, fytosanitair registratienummer
• 'C' + traceerbaarheidscode
• 'D' + ISO-code land van oorsprong/productie, ook als dit Nederland is.

Hoe moet het plantenpaspoort eruit zien?

In verordening 2017/2313/EU zijn de vormvoorschriften voor het plantenpaspoort aangegeven met een aantal voorbeelden. De vorm en grootte mogen afwijken, u kunt dus zelf kiezen voor lettertype en grootte. Wat verder van belang is: de informatie moet zichtbaar zijn, met blote oog leesbaar, geplaatst in rechthoekige of vierkante vorm, gescheiden van andere aanduidingen en afbeeldingen. De onderdelen met letters A, B , C en D moeten herkenbaar zijn.

Welke kleur gebruik ik voor de lay-out op het plantenpaspoort?

Hiervoor verwijzen we u naar het verordening 2017/2313/EU.
Citaat: The flag of the Union may be printed in colour, or in black and white, either with white stars on black background or vice versa.

Het belangrijkst is de vlag van de EU.

De vlag van de EU moet duidelijk herkenbaar zijn. Dit wil zeggen; een rechthoekige vorm met 12 sterren geplaatst in een cirkel. Het heeft de voorkeur de vlag af te beelden in blauw met gele sterren. Andere variaties zijn echter ook mogelijk. Bijvoorbeeld:

 • zwart-wit
 • wit-zwart
 • in twee contrasterende kleuren (bijvoorbeeld een achtergrond kleur waarop een silhouette van de EU vlag wordt gedrukt)

De tekst op het plantenpaspoort moet duidelijk leesbaar zijn. Er is hierover geen kleur voorgeschreven.

Wat verstaan we onder botanische naam?

Botanische namen kunnen bestaan uit 1 deel (geslacht), 2 delen (geslacht + soort) of 3 delen (geslacht + soort + cultivar).
Verordening 2017/2313/EU spreekt over 'botanische naam van de plantensoorten of taxa...' en facultatief de naam van de variëteit.

De botanische naam bij de letter A op het plantenpaspoort van een individuele plant is minimaal op geslachtsniveau, maar mag met de soort en ook cultivar/variëteit worden uitgebreid.

Zorg dat u de juiste botanische naam gebruikt. Hiervoor gebruikt u de database Searchplant

Ik verwerk meerdere geslachten in één product/handelseenheid. Welke botanische naam gebruik ik?

We kennen als producten zogenaamde 'arrangementen'; bijvoorbeeld bakjes met meerdere plantengeslachten, ‘hanging baskets’ etc.  In die gevallen mogen er op één plantenpaspoort meerdere geslachtsnamen vermeld worden. Het plantenpaspoort is dan op die bak, of aan die basket is bevestigd.

We kennen als producten ook zogenaamde 'mixen'. Bijvoorbeeld een tray met gemengde cactussen of orchideeën. In die gevallen mag de familienaam (bijvoorbeeld Cactaceae of Orchidaceae) gebruikt worden, in plaats van alle geslachten te noemen. Let wel: niet alle lidstaten accepteren deze werkwijze. Informeer altijd bij uw klant of dit wordt geaccepteerd.

Als in een handelseenheid meerdere geslachten aanwezig zijn, mogen ook meerdere familienamen gebruikt worden op het plantenpaspoort. Denk bijvoorbeeld aan een handelseenheid met cactussen en succulenten, die bestaat uit geslachten behorend tot de CactaceaeCrassulaceae en Euphorbiaceae. Er moeten dan ook werkelijk planten behorend tot de genoemde families in de handelseenheid aanwezig zijn. Let wel: ook hier geldt dat  sommige lidstaten slechts één botanische naam per plantenpaspoort toestaan. Informeer altijd bij uw klant of dit wordt geaccepteerd.

Bij producten die geënt zijn, gebruikt u de botanische naam van het bovenste deel. Ook als het onderste deel een andere botanische naam heeft.

Mag een plantenpaspoort handgeschreven zijn?

Ja dit mag onder de volgende voorwaarden:

 1. Het sjabloon is geprint met de EU vlag, letters A, B, C en D, het woord Plant Passport en eventueel een kader. Hierbij zijn de juiste vlakken open om ingevuld te kunnen worden.
 2. De tekst is in blokletters geschreven
 3. Deze werkwijze is opgenomen in de Bedrijfsautorisatie plantenpaspoort