Lees voor

Terug naar overzicht

Nieuwe EU-regelgeving voor teeltmateriaal

Publicatiedatum: 30 augustus 2023

De Europese Commissie publiceerde in juli een aantal voorstellen voor nieuwe verordeningen: * Regulation for Forest Reproductive Material (FRM) * Regulation for Plant Reproductive Material (PRM)

Regulation for Forest Reproductive Material (FRM)

Dit gaat over een voorstel voor een nieuwe verordening die in de plaats komt van de huidige handelsrichtlijn voor bosbouwkundig teeltmateriaal. In grote lijnen is deze verordening gelijk aan de huidige handelsrichtlijn.

Regulation for Plant Reproductive Material (PRM)

Dit gaat over een voorstel voor een nieuwe verordening die in de plaats komt van de handelsrichtlijnen voor landbouwgewassen, groentezaden, groenteplanten, fruitbomen en wijnstokken. De Europese Commissie stelt voor om de sierteelt buiten deze PRM verordening te laten en de huidige handelsrichtlijn voor de sierteeltgewassen te behouden.

Waarom nieuwe EU-regelgeving voor teeltmateriaal?

Een van de belangrijke redenen voor deze aanpassing is het gebrek aan uniformiteit en eenduidigheid in de huidige regelgeving. De handelsrichtlijnen zijn in de jaren zestig, zeventig en negentig ontstaan en zijn toe aan grondige herziening.

De Commissie wil met deze nieuwe regelgeving bovendien een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de EU op het gebied van duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatverandering. Daarnaast wil de Commissie met deze nieuwe regelgeving meer ruimte bieden aan bijzondere doelgroepen, zoals de biologische sector, de niet-professionele gebruikers en de genenbanken.

De nieuwe FRM-/PRM-verordening focust op twee belangrijke pijlers: rassenregistratie en certificering.

Impact voor de sector

Het is belangrijk om te benadrukken dat het gaat om voorstellen, waarover nog verder wordt gesproken in Brussel. Er staat nog niets vast. Toch noemen we hieronder een paar in het oog springende voorgestelde wijzigingen die mogelijk impact hebben op de sector:

  • Voor de toelating van alle rassen wordt het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek verplicht. Dit was al het geval voor rassen van landbouwgewassen en opstanden bosbouwgewassen, maar nu ook voor groenten en fruitgewassen.
  • Het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek moet worden uitgebreid met duurzaamheidsaspecten. Dat wil zeggen dat nieuwe rassen aantoonbaar goed moeten scoren op aspecten zoals ziekteresistenties en tolerantie tegen stressfactoren.
  • De gereguleerde ziekten en plagen worden niet meer genoemd. Wat betreft gezondheid wordt er verwezen naar de plantgezondheidsverordening. Het materiaal dat in de handel wordt gebracht, moet voldoen aan zowel de eisen van de plantgezondheidsverordening (plantenpaspoort) als aan de PRM-/FRM-verordening.
  • Bedrijven kunnen worden geautoriseerd om delen van het rassenonderzoek, de beoordeling / keuring en de certificering van teeltmateriaal zelf uit te voeren ('under official supervision').
  • Al het teeltmateriaal moet worden gecertificeerd of aangeduid met het begrip ‘standaard’. De term CAC (= standaardcategorie bij fruitgewassen) komt te vervallen en wordt dus vervangen door de benaming 'standaard'.
  • Het leveranciersdocument wordt vervangen door een officieel label in geval van gecertificeerd materiaal, of een operators label in het geval van standaardmateriaal. Dit kunnen ook digitale documenten zijn.
  • Officiële controle bij import op het voldoen aan de PRM-/FRM-verordening. De Commissie stelt voor uitsluitend import toe te laten uit 'equivalent verklaarde' landen. Dat wil zeggen landen waar het teeltmateriaal op vergelijkbare wijze wordt geproduceerd en gecontroleerd als in de EU.

Naktuinbouw volgt de ontwikkelingen

De verwachting is dat het nog zeker een aantal jaar zal duren voordat de voorstellen door de Raad (ministers van landbouw van de lidstaten) en het Europees Parlement worden aangenomen. Na publicatie van de wetgeving volgt bovendien nog een overgangstermijn van drie jaar voor implementatie in algemene zin en vijf jaar voor het gebruikswaardeonderzoek bij groente en fruit.

Naktuinbouw volgt de ontwikkelingen op de voet. We bereiden standpunten voor voor de besprekingen in de komende maanden, zowel in Nederland als ook in EU-verband.

Ook de brancheorganisaties zijn bij de ontwikkelingen nauw betrokken. Ons ministerie van LNV organiseert periodiek 'stakeholderbijeenkomsten' om de stand van zaken te bespreken.

Meer weten?

De voorstellen zijn openbaar en te vinden op de website van de Europese Commissie. Wanneer u meer wilt weten, dan kunt u de voorstellen vinden op Future of EU rules on plant and forest reproductive material.

Ook is er voor EU-burgers, -bedrijven en -organisaties de mogelijkheid een reactie / opinie op de voorstellen in te dienen.

Terug naar overzicht